Åttonde Generation

128 Östen Nilsson. Född 1660 i Rönnholm, Nordmaling (AC).

Bonde Rönnholm, Nordmaling (AC) 1695-17204

AGN 1711 2 februari § 15
Samma dag lät Elias Talin första gången oppbjuda 3 1/2 seland hus och jord i Lemesiö, som Hustru Ingeborg därsammastädes av hennes barns målsmän Östen Nilsson och Håkan Olofsson i Rönnholm till honom försålt för 150 daler kmt och 200 daler kmt för Bördsrätten efter köpebrevets lydelse av den 25 februari år 1711.

AGN 1712 24 februari § 15
Samma dag oppviste Östen Nilsson ifrån Rönnholm en skriftlig förening, dat. Nordmaling d. 21 Maj 1711 av honom och hans rotelagare i den första Rotan uti Nordmalings Socken, smt Länsman Per Swensson i Lefwar såsom vittne underskriven, lydande, att samtlige rotelagarne uti berörde Rota hava sig om båtsmans lejande förenat på det sättet, att som Östen Nilsson i Rönnholm har förledit år 1711 utsätta sin son Jon Östensson till båtsman för Rotan och själv givit honom städjepenningen 12 daler kmt, men i huvudlegan och villgodan hava de samtlige svarat sin andel efter jordetalet. Därföre ock hans rotelagare försäkrat honom att vara fri för båtsmans anskaffande intill dess var och en hel bonde i Rotan gjort detsamma och med sin omsorg skaffat var sin karl, vilka Östen Nilsson skall bestå så mycket han av sina rotelagare för sonen oppburit, näml. 30 daler kmt och ett skäl korn av var Rotebonde, vilken föening till protocolls förd blev.

AGN 1712 6 december § 2
Samma dag lät Elias Talin Tredje resan oppbjuda 3 1/2 seland hus och jord i Lemesiö, som Hustru Ingeborg därsammastädes av hennes barns målsmän Östen Nilsson och Håkan Olofsson i Rönnholm till honom försålt för 150 daler kmt och 200 daler kmt för Bördsrätten efter köpebrevets lydelse av den 25 februari år 1711.

AGN 1716 15 mars § 19
Östen Nilsson ifrån Rönnholm beklagade den olycka honom hänt och vederfaren är natten till den 12 sistl: December i det elden löskommit i hans kornlada, och den i aska lagt, tillika med 60 skylar Korn, samt vedhuset, som stod jämte samma lada, jämväl inlade en värderingslista underskriven av Länsman Jonas Lund samt nämndemännen Pehr Pehrsson i Bredewik och Isack Jacobsson i Moo, däruti anförde eldskada skattas till 120 daler kmt, som han begärer njuta i brandstod till sin upprättelse. Fördenskull tillspordes han Östen Nilsson huru och på vad sätt elden löskommit i berörde Kornlada. varpå han svarade sig tryggeligen kun na med sin ed erhålla det han intet annat vet eller kan förstå, än att någon eldgnista ur Skorsten i det då varande hårda vädret flugit in i ladan emellan vägg såte och där varit fördold till dess han med allt sitt folk lagt sig, då elden begynte lysa genom fönstren och i häftighet tog så överhanden, att han intet kunde släckas förrän ladan med däri liggande korn och vedhuset var avbränt. I vilken beskaffenhet Östen Nilsson dömes berättigad, att likmätigt 37 Cap: Byggninga B: L.L. och Kongl. Förordning av den 2 november år 1694 njuta ovanförmälte 120 daler kmt till Brandstod hjälp.Östen äktade Märeta Tomasdotter.

De fick följande barn:
64 i. Nils (1690-)
ii. Jon
75 iii. Helena (1698-1768)
iv. Östen (ca1700-)

129 Märeta Tomasdotter. Född 1665 i Hummelholm, Nordmaling (AC). Märeta dog i Rönnholm, Nordmaling (AC) den 4 nov 1722, hon var då 57.4

130 Pål Pålsson. Född 1618 i Viksjö (Y). Pål dog i Agnäs, Nordmaling (AC) 1729, han var då 111.209 Die St Mattias.

Köper år 1640 1/8 seland av Per Perssons änka Kierstin för 38 daler kmt210

Landsråundersökningen 1764 s. 14
---------------------------------------------------
Provincial Fiscalen Daniel Hægglund åberopade sig likaledes till vittne i samma sak Erik Matsson i Agnäs, ber:de socken.----------------------------
----------------------------------------------------------
Erik Mattsson 64 år gl. berättade, att han hört av månge både i Wästerbottn och Ångermanland och även av dess Svärfader, som varit 111 år gammal då han dödde, att Hwitsten och Hwitberget av ålder varit hållne för Lands Rå, men varest Hwitsten är belägen vet vittnet icke. Uppläst.


Pål äktade Anna Olofsdotter.

De fick följande barn:
i. Brita (1675-1743)
ii. Håkan211
65 iii. Rakel (ca1680-)
iv. Märit (1683-1753)
v. Daniel (1695-)
vi. Sigrid (1695-1764)
vii. Per211

131 Anna Olofsdotter. Född i Brattsbacka, Nordmaling (AC). Anna dog den 29 sep 1744 i Agnäs, Nordmaling (AC).212

Födelseåret ändrat till 1654 av Tyko Lundkvist med hänvisning till födelseåret på dottern Sigrid,1696 och att hon uppges vara inemot 80 år när hon vittnar i rätten 1734213

132 Tomas Andersson. Född ca 1660 i Öre, Nordmaling (AC). Tomas dog i Öre, Nordmaling (AC) ca 1723, han var då 63.

Bonde i Öre, Nordmaling (AC) 1704-1722214

AGN 1715 28 februari § 21
Uti saken emellan hustru Malin Andersdotter ifrån Kiertlax by och Wöro Socken i Österbotten kärande, samt hennes Bror Thomas Andersson i Öre och Nordmalings Socken till svars Citerad angående arvsfordran, är detta Härads Rättens CONTUMACIAE dom:
Det har Thomas Andersson i Öre genom sin utgivne OBLIGATION i vittnens närvaro den 27 November 1714 erkänt sig skyldig till sin syster hustru Malin Andersdotter 20 daler kmt flytande av hennes arvslott efter deras framledne syster hustru Margeta Andersdotter i Torrböle. Men på undfången stämning i rättan tid intet kommit tillstädes att visa på denna skuld något vara betalt, ej heller sitt uteblivande ursäktat. Ty dömes Thomas Andersson desse 20 daler kmt till Systern hustru Malin Andersdotter att betala, samt 2 daler Silver Mynts expenser, därhos pliktar 2 daler Smt för svarslösa efter den 2 § uti Rättegångs processen av år 1695.

Tomas äktade Karin Jacobsdotter.

De fick följande barn:
i. Karin (1686-1756)
ii. Per (ca1690-)
iii. Brita (1693-)
66 iv. Jacob (1698-1736)
v. Margeta (1701-1707)
vi. Eric (1703-)
vii. Nils (1704-1774)
viii. Olof (1705-1705)
ix. Kristina (1706-)

133 Karin Jacobsdotter. Född 1662. Karin dog i Öre, Nordmaling (AC) den 6 mar 1729, hon var då 67.215 67 år.

136 Olof Hermansson. Född 1650 i Lemusjö, Trehörningsjö (AC).

Bonde i Rönnholm, Nordmaling (AC) 1679-97, 9 1/2 sel216

Olof äktade NN Ersdotter48.

De fick följande barn:
68 i. Håkan (1680-ca1735)
ii. Elisabeth (ca1680-)

137 NN Ersdotter.48 Född i Rönnholm, Nordmaling (AC). NN dog i Rönnholm, Nordmaling (AC).

140 Ivar Pährsson. Född ca 1660 i Öre, Nordmaling (AC). Ivar dog i Öre, Nordmaling (AC) den 2 apr 1716, han var då 56.48

Bonde i Öre, Nordmaling (AC)1704-1715217
Nämns 1695-99-1716218

Ivar äktade Karin Pährsdotter.

De fick ett barn:
70 i. Östen (1704-1790)

141 Karin Pährsdotter. Född 1666 i Sörbyn, Nordmaling (AC). Karin dog i Öre, Nordmaling (AC) den 23 sep 1738, hon var då 72.219 72 år, läsning Rom 14: 7, 8.

142 Per Persson. Född ca 1670 i Bredvik, Nordmaling (AC). Per dog i Bredvik, Nordmaling (AC) ca 1723, han var då 53.

Bonde och nämndeman i Bredvik, Nordmaling (AC) 1699-1701-171948

Per äktade Ingeborg Johansdotter.

De fick följande barn:
i. Pehr (1702-1702)
ii. Malin (1704-1704)
71 iii. Karin (1706-1734)
iv. Johan (1700-)

143 Ingeborg Johansdotter. Ingeborg dog 1724.220

144 Johan Eriksson. Född ca 1660 i Flärke, Arnäs (Y).221 Johan dog i Flärke, Arnäs (Y).

Johan äktade Maria Pehrsdotter221.

De fick ett barn:
72 i. Pär (1687-1753)

145 Maria Pehrsdotter.221 Född ca 1660 i Arnäs (Y). Maria dog i Flärke, Arnäs (Y).

146 Per Isacsson. Född ca 1626 i Getingstabodum, Arnäs (Y). Per dog i Faresta, Arnäs (Y) 1722, han var då 96.

Per äktade Anna Persdotter.

De fick ett barn:
73 i. Elisabet (1692-1769)

147 Anna Persdotter. Född ca 1643 i Sörälvsjö, Arnäs (Y).142

148 Jon.

Jon äktade Malin Jönsdotter.

De fick ett barn:
74 i. Mats (1684-1749)

149 Malin Jönsdotter. Född 1662. Malin dog i Lögdeå, Nordmaling (AC) den 28 apr 1733, hon var då 71.222 71 år.

Bott i Nykarleby, Österbotten, Finland, varit gift 2 gånger enl dödbok

150 samma som antavlenummer 128

151 samma som antavlenummer 129

152 Erik Pährsson. Född ca 1650.

Bonde i Håknäs, Nordmaling (AC)1679-1716, 7 sel223,224

Erik äktade Karin Svensdotter48.

De fick följande barn:
76 i. Ivar (1688-1769)
ii. Sven
iii. Rachel
iv. Karin
v. Margareta
vi. Per (1678-)

153 Karin Svensdotter.48 Född 1652. Karin dog i Håknäs, Nordmaling (AC) den 9 mar 1715, hon var då 63.225 63 år.

154 Bryngel Ersson Levander. Född ca 1660 i Levar, Nordmaling (AC). Bryngel dog i Levar, Nordmaling (AC) dec 1707, han var då 47.226

Bonde, kronolänsman, gästgivare i Levar, Nordmaling (AC)227 Blev länsman 1690228

Bryngel äktade Barbro Djupedia.

De fick följande barn:
77 i. Brita (1690-1734)
ii. Erik (1690-1741)
iii. Anna (ca1695-)
iv. Catharina (1705-)
v. Barbro
vi. Bryngel
vii. Mårten


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn